קישורים

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים/הנחיות תכנון

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - מאגר מדדי המחירים

מינהל מקרקעי ישראל - מאגר תוכניות בנין עיר

משרד הבינוי והשיכון - התחדשות עירונית

משרד הבינוי והשיכון - מחירון לעבודות פיתוח

משרד הבינוי והשיכון - רשם הקבלנים

משרד הבינוי והשיכון - תעריפי תכנון ומדידות חדשים לתב"ע

החשב הכללי - תעריפי יועצים לניהול

משרד הביטחון - מפרט כללי בין משרדים

משרד הביטחון - תעריפי להתקשרויות כלליות

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

צפין MGOS

רשם הקבלנים

SAP רכבת ישראל

ההודעה מוכנה לשליחה עם הקובץ או הקישור המצורפים שלהלן:

חוזה ממשלתי- מדף 3210